Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Veškeré níže uvedené obchodní podmínky se vztahují k nákupu v internetovém
obchodě Bo fajne, který je dostupný prostřednictvím webového rozhraní (dále jen
"webové rozhraní obchodu") na adrese www.bofajne.cz
Provozovatelem (dále jen "prodávající") internetového obchodu je:
• Jméno a příjmení: Adam Němec
• Adresa: Na Nábřeží 775/117, Havířov, 736 01
• E-mail: info@bofajne.cz
• Telefon: +420 608 000 436 (náklady na telefonování jsou zpoplatněny dle
aktuálního ceníku Vašeho operátora a hradí si je každý zákazník sám).
• IČO: 748 970 63
• Bankovní spojení: 6641361399/0800
Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na Magistrátu města
Havířova pod číslem ???.
Provozovatel není plátcem DPH.

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") živnostníka Adama
Němce, se sídlem: Na Nábřeží 775/117, Havířov, 736 01, identifikační číslo:
74897063 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník" vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou
osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na
internetové adrese www.bofajne.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím
rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena
možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky.
2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
"objednávka").
2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat
a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "objednat". Údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající
neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském
rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").
2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou,
a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od
základní sazby.

2.9. Personifikované produkty nelze vrátit, pouze vyměnit.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• v hotovosti při osobním odběru na adrese Prodávajícího pro osobní odběry
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6641361399/0800, vedený u
společnosti Česká spořitelna (dále jen "účet prodávajícího"), kde variabilním
symbolem je číslo objednávky.
• v případě, že celková cena objednávky nevychází v celých korunách, bude
automaticky zaokrouhlena nahoru.
• bezhotovostně platební kartou přes online platební bránu

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a
bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí
se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.
3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto
není dotčeno ustanovení odstavce 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti
uhradit kupní cenu zboží předem.
3.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní
smlouvy.
3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby - číslo objednávky. V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k
dodatečnému potvrzení objednávky (viz. odstavec 3.6), požadovat uhrazení celé
kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
občanského zákoníku se nepoužije.
3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.
3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní
smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z
přidané hodnoty.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
4.1.1. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od
smlouvy,
4.1.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
4.1.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit
4.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní
smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí
zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo
dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v
předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový
formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@bofajne.cz.
4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odstavce 5.2 obchodních podmínek
se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti
(14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v
tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou.
4.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii faktury, byla-li vystavena, nebo
jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od
kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz. Prodávající preferuje vrácení
peněz převodem na bankovní účet kupujícího. U jiných způsobů vrácení peněz,
zejména u vrácení peněz poštovní poukázkou bude cena ponížena o poplatek této
služby dle ceníku České pošty. Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu,
telefon a elektronickou adresu kupujícího.
4.5. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání),
které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od
Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký kupující požadoval. Odstoupí-li kupující od
kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu
dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.6. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který
Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši
odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží

4.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno,
opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok
na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a
nákladů na dodání zboží.
4.8. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo
k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v
důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání
zboží.
4.9. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro
svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i
poskytnutý dárek. V opačném případě mu bude vrácena cena zboží ponížena o
prodejní cenu dárku.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem
dopravy.
5.2. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě osobního převzetí expeduje
zpravidla do 1 pracovního dne od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet
Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 1 pracovního dne od připsání
příslušné částky na svůj účet.
5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive
náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V
případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.6. Způsoby dodání zboží jsou:
• osobní odběr
• prostřednictvím Zásilkovny, PPL
Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen
Prodávajícím v přijetí objednávky.
5.7. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou
uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce kupujícího a v
přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

5.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací
podmínky prodávajícího.

6. Odpovědnost za vady a záruka

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §
2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému
se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí.
6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho kontaktní
adrese, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží,
případně i na adrese pro osobní předání. Za okamžik uplatnění reklamace se
považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. Další práva a povinnosti smluvních
stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající

prostřednictvím elektronické adresy info@bofajne.cz. Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor
nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.
7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.
7.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20
869, internetová adresa: https://www.coi.cz

8. Ochrana osobních údajů a zasílání
obchodních sdělení

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních
údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li
se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa
elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v
objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako
"osobní údaje"), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto
zpracováním.
8.3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu
jakožto zpracovatele.
8.4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu
včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o
tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z
databáze. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní
údaje kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují
externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou
osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro
doručení zboží.
8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
8.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o
tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a

osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na poskytnutí informace.
8.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující dále souhlasí
se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících
vět může kupující kdykoli odvolat.

9. Zasílání obchodních sdělení a
ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy
plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující
souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Doručování

10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou
kupujícím v objednávce.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena
práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl

se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky
kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.
11.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

• adresa pro doručování: Adam Němec, Na Nábřeží 775/117 Havířov
• adresa elektronické pošty: info@bofajne.cz
• telefon: +420 608000436
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2024.

Adam Němec
Provozovatel e-shopu